PROFIL KANCELÁŘE

Dne 1.7.2015 byla do obchodního rejstříku zapsána společnost Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., která se stala právní nástupkyní a pokračovatelem původního sdružení fyzických osob Bulinský & Vávra, advokátní kancelář.

 

Advokátní kancelář patří k významným brněnským kancelářím s dlouholetou tradicí, když právní služby poskytuje – navazujíc na původní sdružení fyzických osob – již od 1.7.1990, tedy od samotného počátku vzniku privátní advokacie.

 

Advokátní kancelář získala renomé zejména svou specializací v oblasti poskytování právních služeb zahraničním klientům a klientům se zahraniční majetkovou účastí. Kancelář má rozsáhlé zkušenosti především v mezinárodním právu soukromém a právu mezinárodního obchodu, získané mimo jiné dlouhodobou spoluprací s významnými zahraničními advokátními kancelářemi a dlouhodobým zastupováním zahraniční klientely v ČR a českých právnických osob se zahraničními majiteli.

 

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na právo obchodní, občanské a mezinárodní právo soukromé. Právní služby jsou poskytovány jak obchodním korporacím, tak fyzickým osobám, a to kromě českého jazyka i v němčině a angličtině.

 

Kancelář je členem svazu německých advokátů VDA a byla dlouholetým členem mezinárodního sdružení advokátních kanceláří EUROJURIS (více informací naleznete v sekci Mezinárodní spolupráce).

 

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby obchodním společnostem a zajišťuje pro ně nejen veškeré statutární a korporátní záležitosti, ale rovněž nabízí zhotovení obchodněprávních a pracovněprávních smluv a dokumentů souvisejících s každodenní činností obchodní společnosti (např. všeobecných obchodních podmínek dle potřeb a požadavků klienta, smluvních vzorů atd.).

 

Další významnou oblastí poskytovaných právních služeb jsou smluvní závazky, a to včetně smluvní dokumentace pro developerské projekty, kupních smluv na nemovitosti včetně smluv o svěřenství, zástavních smluv; a nájemních či podnájemních smluv, včetně prosazování jejich plnění před soudy či rozhodčími soudy.

 

Samozřejmostí je zastupování klientů ve věcech rodinného práva, zejména potom při řešení vypořádání společného jmění manželů. Advokátní kancelář rovněž zastupuje klienty v dědických věcech, zejména pak při řešení dědictví v zahraničí (zejména v Německu, Rakousku a USA).

 

Advokátní kancelář poskytuje právní poradenství a zajišťuje právní zastoupení ve věcech náhrad škod, a to včetně řízení o náhrady škod související s mezinárodní silniční přepravou zboží (CMR).

 

Advokátní kancelář disponuje specialisty na pracovní právo a řešení pracovně právních sporů a dále specialisty na přeměny a akvizice obchodních společností. V souvislosti s dlouhodobým zastupováním jedné z významných pojišťoven působícím na českém pojišťovacím trhu má kancelář velké zkušenosti s problematikou pojišťovacího práva.

 

Nedílnou součástí poskytovaných právních služeb je i školící činnost u našich klientů – významných obchodních společností a dalších subjektů (např. hospodářských komor), a to zejména na téma smluvních závazků, korporačního práva, aplikace všeobecných obchodních podmínek či pracovního práva.

 

Advokátní kancelář zastupuje rovněž klienty v oblasti trestního práva, a to jak v obhajobách ex offo, tak na plnou moc. V této oblasti se kancelář specializuje na obhajobu ve věcech hospodářských trestných činů a trestných činů v dopravě.

 

Advokátní kancelář zajišťuje klientům právní zastoupení nejen před obecnými soudy nebo v rozhodčím řízení, ale i při jednání s dalšími orgány veřejné moci (např. katastrálními, stavebními a celními úřady nebo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který sídlí v bezprostřední blízkosti advokátní kanceláře).

 

Součástí advokátní kanceláře je samostatné specializované oddělení pro hromadnou správu pohledávek, kterým je dosahováno rychlého a efektivního vymáhání pohledávek klientů.

 

Advokátní kancelář je dlouholetým členem Regionální hospodářské komory Brno při HK ČR a AK ČR.

 

Od března 2013 má advokátní kancelář pobočku ve Vídni, kterou vede Mgr. Michal Vávra. Tato pobočka nabízí právní pomoc českým subjektům v Rakousku, a to od vymáhání pohledávek (podávání návrhů na vydání evropského platebního rozkazu, exekučních návrhů, přihlášek pohledávek do insolvence), přes zakládání obchodních společností a organizačních složek českých obchodních korporací v Rakousku, zastupování účastníků v civilním řízení, zastupování poškozených v trestním řízení a obhajobu v trestním řízení před rakouskými soudy, vypracovávání či připomínkování kupních smluv na nemovitosti a dalších smluv podle rakouského práva, až po speciální problematiku vysílání zaměstnanců apod.

AKTUALITY

Svěřenské fondy

Partner kanceláře, JUDr. Vladimír Bulinský, a trvale spolupracující advokátka, Mgr. Monika Hofrichterová, úspěšně absolvovali kurz zaštítěný Asociací pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z.s. (APRSF), nazvaný jako „Odborný seminář pro svěřenské správce“.

Německo-česko-slovenské advokátní fórum v Bratislavě

Tuto sobotu, tj. 28.10.2017, vystoupí partner kanceláře Mgr. Michal Vávra na Německo-česko-slovenském advokátním fóru v Bratislavě...

zobrazit celý text

Článek v Bulletinu advokacie

V aktuálním čísle BA č.7-8/2017 vyšel článek Co přinesly XXV. Karlovarské právnické dny?...

zobrazit celý text

Článek na webových stránkách Právní prostor

Na webu Právní prostor právě vyšlo ohlédnutí Mgr. Vávry za letošním kongresem PP 2017 včetně dvou videorozhovorů s ním...

zobrazit celý text

Karlovarské právnické dny 2017

Na letošním jubilejním 25. ročníku Karlovarských právnických dnů bude Mgr. Michal Vávra, jeden z partnerů kanceláře, nejen jedním z již tradičních moderátorů...

zobrazit celý text

Olomoucké právnické dny 2017

Partner kanceláře, Mgr. Michal Vávra, moderuje dne 18.5.2017 plenární zasedání XI. ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2017 a dále její občanskoprávní sekci...

zobrazit celý text

Rozhovor pro časopis Právní prostor

Mgr. Michal Vávra poskytl rozhovor pro časopis Právní prostor v souvislosti s kongresem Právní prostor 2017, který bude letos již počtvrté moderovat....

zobrazit celý text

Mgr. Vávra povede kurz na PrF Brno

V týdnu od 27.3 do 31.3.2017 bude jeden z partnerů kanceláře, Mgr.Michal Vávra, vyučovat na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně...

zobrazit celý text

Mgr. Vávra byl jmenován členem představenstva Karlovarských právnických dnů

Na podzim 2016 se Mgr. Vávra, jeden z partnerů kanceláře, stal členem představenstva společnosti Karlovarské právnické dny...

zobrazit celý text

Rozhovor pro Právní prostor

Mgr. Michal Vávra, jeden z partnerů kanceláře, poskytl před Vánoci další rozhovor pro server Právní prostor...

zobrazit celý text

Článek v Bulletinu advokacie

Partner advokátní kanceláře, Mgr. Hana Zemanová Šimonová LL.M., publikovala v říjnovém čísle Bulletinu advokacie...

zobrazit celý text

Adventní Galavečer Bumbálek & Hruška

Naše advokátní kancelář je jedním ze sponzorů Adventního Galavečera Bumbálek & Hruška, který se bude konat dne 8.12.2016 v Hotelu Barceló...

zobrazit celý text

PARTNEŘI

JUDr. Vladimír Bulinský

Datum narození:  14. 8. 1952

Vzdělání:  Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno (1970 - 1975), doktorát 1979

Jazykové znalosti:  němčina, angličtina, ruština, slovenština

 

Advokátní koncipient 1975 -1979. Advokátem nepřetržitě od dubna 1979 doposud.

 

V prosinci 1989 zvolen předsedou Krajského sdružení advokátů Jihomoravského kraje.  Současně vykonával funkci likvidátora tzv. socialistické advokacie a připravoval  privatizaci advokacie, která byla završena přijetím zákona o advokacii č. 128/1990 Sb., který se stal  účinným  k 1.7.1990.

 

Od 1.7.1990 členem České advokátní komory (ČAK) a byl zakladatelem společné advokátní kanceláře Bulinský, Mach & Machourek se sídlem v Brně. V letech 1993-1996 člen představenstva České advokátní komory.

 

Byl členem vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno od roku 1990 až do roku 2015. Je členem představenstva Regionální hospodářské komory Brno při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR.

 

Od 1997 je zapsán na listině rozhodců stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR.

 

Od roku 2006 je zapsán na listině rozhodců ADR.eu dle Nařízení (EC) č. 733/2002 a 874/2004 při Rozhodčím soudu při HK ČR a AK ČR.

 

Byl členem redakční rady časopisu Právní fórum, vydavatelství Wolters Kluwer (ASPI).

 

V roce 2009 byl zapsán jako rozhodce na listinu rozhodců Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno.

 

Dne 18.3.2010 byl jmenován do funkce Honorárního konzula Estonské republiky, se sídlem Honorárního konzulátu pod adresou advokátní kanceláře.

 

Zahraniční praxe

V roce 1991 pobyt v USA na 9-ti měsíční pracovní stáži, Washington D.C. v advokátní kanceláři Arent, Fox, Kintner, Plotkin & Kahn na pozici visiting lawyer.

 

Publikace

Lederer / Bulinský „Unternehmen in der CSFR“, Manz Verlag Vídeň, 1993

Mgr. Michal Vávra

Datum narození:  16. 6. 1974

Vzdělání:  Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1997), Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (1998) - obor německý jazyk

Jazykové znalosti:  němčina, angličtina

 

Advokátní koncipient od 1.9.1997 do 31.10.2000, od 1.11.2000 advokát.

 

Soudní tlumočník německého jazyka zapsaný u KS Brno od února 2000.

 

Vede pobočku advokátní kanceláře ve Vídni a úzce spolupracuje s advokátní kanceláří PALLAS Rechtsanwälte, se sídlem ve Vídni (www.pallas.at).

 

Publikační činnost v rakouském právnickém časopisu Eastlex, v Bulettinu advokacie a na webu www.pravniprostor.cz.

 

Spolumoderátor na Karlovarských právnických dnech (2011, 2013, 2014 a 2015) (www.kjt.cz).
Od podzimu 2016 členem představenstva.

 

Moderátor konference Právní prostor 2014 a 2015 (www.kongrespravniprostor.cz).

 

Moderátor konference Právo ve veřejné správě 2014 a 2015 (www.pvvs.cz).

 

Executive member v rámci VDA International (www.Verband-Deutscher-Anwaelte.de).

 

Školí novou právní úpravu pro RHK Brno, OHK Hodonín a další subjekty.

Mgr. Hana Zemanová Šimonová, LL.M.

Datum narození:  23. 1. 1982

Vzdělání:  Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno (2000-2005)

Studium programu LLM in Czech Business Law in the European Union na Brno International Business School (2009 – 2012)

Doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno – Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení (2011 – dodnes)

Jazykové znalosti:  němčina, angličtina

 

Advokátní koncipientka od 09/2005 do 02/2009. Advokátka od 1.3.2009

 

Specializace: korporátní právo, smluvní závazky, pracovní právo, nemovitosti

 

Školí pracovněprávní problematiku pro OHK Hodonín a jiné subjekty.

 

Publikace:

Vybrané otázky jednání společnosti s ručením omezeným z pohledu aktuální judikatury českých soudů a v komparaci s německou právní úpravou (Právo, ekonomika, management; č. 2/2010)

 

Rozhodčí doložky sjednané ve prospěch nikoliv stálých rozhodčích

soudů ve světle aktuální judikatury českých soudů (Právo, ekonomika, management; č.3/2010)

 

Soudní prostředky ochrany před diskriminací (Konference Dny práva 2012)

 

Pojem závislá práce ve vztahu k právu na soukromí zaměstnanců (Konference COFOLA 2012)

NÁŠ TÝM

Pod vedením partnerů zpracovává advokátní kancelář na vysoké profesionální úrovni jednotlivá zadání klientů v týmu mladých, erudovaných a dále se průběžně vzdělávajících právníků, kteří pracují ve skupinách podle odbornosti a své specializace. Všichni právníci kanceláře ovládají minimálně jeden světový jazyk na takové úrovni, že v něm mohou poskytovat právní pomoc.

 

Mgr. Monika Hofrichterová

Mgr. Martin Kučera

Mgr. Petra Marková

Mgr. Veronika Hájková

Marcela Štěpánková

Kateřina Jelínková

Markéta Klimešová

SPECIALIZACE

SPRÁVA POHLEDÁVEK

Advokátní kancelář zpracovává pro klienty komplexní správu pohledávek, spočívající  v převzetí každé jednotlivé pohledávky, zpracování a odeslání upomínky až po podání žaloby, či návrhu na vydání platebního rozkazu, zastupování u soudů obou stupňů, případně zastupování v řízení o výkon rozhodnutí.

 

Advokátní kancelář pro účely správy pohledávek disponuje kvalifikovaným týmem spolupracovníků, kteří správu pohledávek provádějí za využití nejmodernější výpočetní techniky a nejkvalitnějších softwarových aplikací.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Advokátní kancelář Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o. je prostřednictvím spolupráce s advokáty sdruženými v EUROJURIS INTERNATIONAL (nadnárodní síť středně velkých advokátních kanceláří, která spojuje advokáty z více než čtyřiceti zemí světa, jejímž členem byla advokátní kancelář několik let, viz www.eurojuris.net), schopna zajistit poskytnutí právní pomoci v zahraničí, kdy cena a kvalita právní pomoci je garantována pravidly EUROJURIS INTERNATIONAL.

 

Advokátní kancelář je členem svazu německých advokátů pod názvem VERBAND DEUTSCHER ANWÄLTE e.V. (www.Verband-Deutscher-Anwaelte.de), kde Mgr. Vávra vykonává funkci Executive member v rámci VDA International.

 

Vedle spolupráce s advokáty sdruženými ve shora uvedených mezinárodních sdruženích vyřizují partneři kanceláře klientské záležitosti v zahraničí s lokálními advokáty, se kterými spolupracují na základě dlouholetých pracovních i osobních kontaktů.

POBOČKA VÍDEŇ

Od března 2013 má advokátní kancelář pobočku ve Vídni, kterou vede Mgr. Vávra. V této pobočce poskytuje Mgr. Vávra právní služby 1x za 14 dní nebo podle potřeby častěji českým subjektům, které potřebují právní pomoc v Rakousku (zde pak úzce spolupracuje s AK Pallas), resp. rakouským klientům hledajícím právní pomoc v ČR. Hlavním sídlem a těžištěm činnosti Mgr. Vávry však nadále zůstává Brno.

 

Pobočka nabízí právní pomoc českým subjektům v Rakousku, a to od vymáhání pohledávek (podávání návrhů na vydání evropského platebního rozkazu, exekučních návrhů, přihlášek pohledávek do insolvence), přes zakládání obchodních společností a organizačních složek českých obchodních korporací v Rakousku, zastupování účastníků v civilním řízení, zastupování poškozených v trestním řízení a obhajobu v trestním řízení před rakouskými soudy, vypracovávání či připomínkování kupních smluv na nemovitosti a dalších smluv podle rakouského práva, až po speciální problematiku vysílání zaměstnanců apod.

 

 

Více o činnosti Mgr. Vávry jako evropského usazeného advokáta viz

www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rozhovor-michal-vavra-evropsky-usazeny-advokat.

 

Kontaktní údaje:

Frankgasse 1/2

A-1090 Vídeň, Rakousko

tel: +43 1 402 03 04, fax: +43 1 402 03 04-33

E-mail: vavra@bumama.cz

KONTAKTY

Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

 

Sídlo:

třída Kpt. Jaroše 13

602 00 Brno

Česká republika

 

GPS:

49°12'4.993"N

16°36'37.980"E

 

IČ: 041 98 506

DIČ: CZ041 98 506

Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 88738.

 

Telefon:   +420 542 215 109

Telefon: +420 542 219 678

Fax: +420 542 214 482

E-mail:  bumama@bumama.cz

 

Partneři

JUDr. Vladimír Bulinský

bulinsky@bumama.cz
ID datové schránky: wsgdk74

 

Mgr. Michal Vávra

vavra@bumama.cz  
ID datové schránky: y9hdk57

 

Mgr. Hana Zemanová Šimonová, LL.M.

zemanova-simonova@bumama.cz

ID datové schránky: hq5dxrj

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že se Klient domnívá, že jeho práva byla postupem advokátní kanceláře porušena, může se v zájmu mimosoudního řešení sporu se svou stížností obrátit na advokátní kancelář prostřednictvím e-mailové adresy  bumama@bumama.cz. Klient, který je spotřebitelem, je rovněž oprávněn obrátit se na státní orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v případě vztahů advokátů a jejich klientů Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, nebo její pobočka v Brně, se sídlem nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno. Veškeré informace týkající se řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České advokátní komory jsou dostupné na jejích internetových stránkách www.cak.cz.