PROFIL KANCELÁŘE

 

Advokátní kancelář patří k významným brněnským kancelářím s dlouholetou tradicí, když právní služby poskytuje – navazujíc na původní sdružení fyzických osob – již od 1.7.1990, tedy od samotného počátku vzniku privátní advokacie.

 

Advokátní kancelář získala renomé zejména svou specializací v oblasti poskytování právních služeb zahraničním klientům a klientům se zahraniční majetkovou účastí. Kancelář má rozsáhlé zkušenosti především v mezinárodním právu soukromém a právu mezinárodního obchodu, získané mimo jiné dlouhodobou spoluprací s významnými zahraničními advokátními kancelářemi a dlouhodobým zastupováním zahraniční klientely v ČR a českých právnických osob se zahraničními majiteli.

 

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na právo obchodní, občanské a mezinárodní právo soukromé. Právní služby jsou poskytovány jak obchodním korporacím, tak fyzickým osobám, a to kromě českého jazyka i v němčině a angličtině.

 

Kancelář je členem svazu německých advokátů VDA a byla dlouholetým členem mezinárodního sdružení advokátních kanceláří EUROJURIS (více informací naleznete v sekci Mezinárodní spolupráce).

 

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby obchodním společnostem a zajišťuje pro ně nejen veškeré statutární a korporátní záležitosti, ale rovněž nabízí zhotovení obchodněprávních a pracovněprávních smluv a dokumentů souvisejících s každodenní činností obchodní společnosti (např. všeobecných obchodních podmínek dle potřeb a požadavků klienta, smluvních vzorů atd.).

 

Další významnou oblastí poskytovaných právních služeb jsou smluvní závazky, a to včetně smluvní dokumentace pro developerské projekty, kupních smluv na nemovitosti včetně advokátních úschov, zástavních smluv; a nájemních či podnájemních smluv, včetně prosazování jejich plnění před soudy či rozhodčími soudy.

 

Samozřejmostí je zastupování klientů ve věcech rodinného práva, zejména potom při řešení vypořádání společného jmění manželů. Advokátní kancelář rovněž zastupuje klienty v dědických věcech, zejména pak při řešení dědictví v zahraničí (zejména v Německu, Rakousku a USA).

 

Advokátní kancelář poskytuje právní poradenství a zajišťuje právní zastoupení ve věcech náhrad škod, a to včetně řízení o náhrady škod související s mezinárodní silniční přepravou zboží (CMR).

 

Advokátní kancelář disponuje specialisty na pracovní právo a řešení pracovně právních sporů a dále specialisty na přeměny a akvizice obchodních společností. V souvislosti s dlouhodobým zastupováním jedné z významných pojišťoven působícím na českém pojišťovacím trhu má kancelář velké zkušenosti s problematikou pojišťovacího práva. Kancelář se rovněž věnuje zakládání a správě svěřenských fondů.

 

Nedílnou součástí poskytovaných právních služeb je i školící činnost u našich klientů – významných obchodních společností a dalších subjektů (např. hospodářských komor), a to zejména na téma smluvních závazků, korporátního práva, aplikace všeobecných obchodních podmínek či pracovního práva.

 

Advokátní kancelář zastupuje rovněž klienty v oblasti trestního práva, a to jak v obhajobách ex offo, tak na plnou moc. V této oblasti se kancelář specializuje na obhajobu ve věcech hospodářských trestných činů a trestných činů v dopravě.

 

Advokátní kancelář zajišťuje klientům právní zastoupení nejen před obecnými soudy nebo v rozhodčím řízení, ale i při jednání s dalšími orgány veřejné moci (např. katastrálními, stavebními a celními úřady nebo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže).

 

Součástí advokátní kanceláře je samostatné specializované oddělení pro hromadnou správu pohledávek, kterým je dosahováno rychlého a efektivního vymáhání pohledávek klientů. V rámci této agendy jsme spravovali pohledávky pro jeden z nejvýznamnějších českých nebankovních subjektů a nyní se věnujeme vymáhání mj. pohledávek ze zrušených a zpožděných letů proti leteckým dopravcům.

 

Advokátní kancelář je dlouholetým členem Regionální hospodářské komory Brno při HK ČR a AK ČR.

 

Od března 2013 má advokátní kancelář pobočku ve Vídni, kterou vede Mgr. Michal Vávra. Tato pobočka nabízí právní pomoc českým subjektům v Rakousku, a to od vymáhání pohledávek (podávání žalob a návrhů na vydání (evropského) platebního rozkazu, exekučních návrhů, přihlášek pohledávek do insolvence), přes zakládání obchodních společností a organizačních složek českých obchodních korporací v Rakousku, zastupování v civilním a trestním řízení před rakouskými soudy, vypracovávání či připomínkování kupních a dalších smluv na nemovitosti a dalších smluv podle rakouského práva (smlouvy o dílo, všeobecné obchodní podmínky apod.), zastupování ve správních řízeních před rakouskými úřady (dopravní přestupky, přestupky na úseku mzdového a sociálního dumpingu atd.), uplatňování nároků na náhradu škody (z dopravních nehod, lyžařských srážek atd.), vyřízení přeshraničních dědictví, zpracování případů v oblasti mezinárodní přepravy a rovněž v oblasti vymáhání práv cestujících ze zpožděných a zrušených letů proti leteckým společnostem.

AKTUALITY

PF 2024

Vážení klienti, přejeme Vám nejen veselé Vánoce, ale i radostný vstup do roku 2024! Těší nás, že můžeme být Vašimi právními rádci a podporovat Vás ve Vašich právních záležitostech. Těšíme se na další ...

zobrazit celý text

Letecký den ve Vídni

Dne 28.9.2023 se partner kanceláře Mgr. Vávra a advokátní koncipient Mgr. David Peprla – Goldberger zúčastnili ve Vídně jednodenní konference o leteckém právu, zejména zaměřené na nároky cestujících z letecké přepravy vůči le ...

zobrazit celý text

Pobočka ve Vídni

Vídeňská pobočka naší advokátní kanceláře se po 9 letech uprostřed tohoto léta přestěhovala z Frankgasse 1 v 9.okrsku na ještě prestižnější adresu Habsburgergasse 3/20 v 1.okrsku (kousek od Stephansdomu)!! Partner kanceláře a ...

zobrazit celý text

Konference honorárních konzulů Estonska

Partner kanceláře JUDr. Bulinský se jako honorární konzul Estonska se sídlem v Brně účastnil IX. Konference honorárních konzulů Estonska konané v Tallinnu ve dnech 4. – 6.7.2022 a při té příležitosti byl mimo jiné i přijat prezidentem Estonska Alar Karisem (viz foto). Konference se účastnili honorární konzulové z celého světa a ...

zobrazit celý text

Karlovarské právnické dny 2022

Za měsíc (16.6-18.6.2022) se po dvouleté covidové pauze opět uskuteční prestižní mezinárodní konference Karlovarské právnické dny, které se partner kanceláře Mgr. Michal Vávra zúčastní v roli jednoho z moderátorů a přednášejícího, spolu se spoustou skvělých kamarádů a kolegů. Malá ochutnávka na https://advokatnidenik.cz/2022/05/17/co-prinesou-letosni-karlovarske-pravnicke-dny/ a program a další informace na http://kjt.cz.

zobrazit celý text

Naše advokátní kancelář strávila pěkný podzimní den výletem do místa naší pobočky, překrásné Vídně.

Nejprve jsme si prohlédli budovu Justičního paláce, která se nápadně podobá brněnskému Justičnímu paláci (má totiž stejného architekta). Pozdravil nás i předseda Vrchního zemského soudu Vídeň Dr. Jelinek (viz společné foto před monumentální sochou spravedlnosti, Dr. Jelinek je zcela vpravo). Následně jsme ...

zobrazit celý text

Odborný článek Mgr. Michala Vávry

Na portálu právní prostor byl publikován odborný článek Mgr. Michala Vávry s názvem "Dopravní nehody v Rakousku". Článek je dostupný na: https://www.pravniprostor.cz/clanky/dopravni-nehody-rakousko.

Od spokojeného klienta jsme obdrželi následnou pochvalnou recenzi na práci našeho partnera Mgr. Vávry před trestním soudem v Rakousku

„Chtěl bych velmi poděkovat Mgr. Vávrovi za profesionálně a kvalitně vedenou obhajobu v mé trestní věci před Zemským soudem pro trestní věci Vídeň, týkající se nepravdivého obvinění z výdělečné krádeže, když tato úspěšná obhajoba vedla k ukončení mého 15 let trvajícího trestního stíhání v Rakousku a mému pravomocnému zproštění obžaloby. Mgr. Vávra prokázal nejen znalost rakouského práva a právního prostředí, ale i lidské porozumění pro mou nelehkou situaci. Určitě ho mohu doporučit dalším klientům a pokud budu v budoucnu mít nějaký právní problém, obrátím se na něj. Josef S.“

Nároky ze zrušených zájezdů

Na portálu www.pravniprostor.cz byl zveřejněn článek Mgr. Michala Vávry s názvem "Komu zbude černý Petr?", který se věnuje velmi aktuálním právním otázkám souvisejícím se zrušenými zájezdy cestovních kanceláří v důsledku pandemie Covid-19.

Odkaz na článek: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/

Změna sídla naší advokátní kanceláře

Je nám potěšením oznámit, že od 2. 3. 2020 sídlí naše advokátní kancelář v nových prostorách, a to na adrese Jana Nečase 1343/29, Brno 616 00.

V souvislosti se změnou sídla a dalšími změnami proběhne v následujícím měsíci úprava našich webových stránek.

Evropský den justice

Už 9.10.2019 se koná v Dráždanech Evropský den justice, mj. i za účasti české ministryně spravedlnosti Marie Benešové...

zobrazit celý text

Rozhovor v Lidových novinách

Dne 19. 11. 2018 vyšel v Lidových novinách v sekci „Právo a justice“ rozhovor s Mgr. Michalem Vávrou...

zobrazit celý text

PARTNEŘI

JUDr. Vladimír Bulinský

Datum narození:  14. 8. 1952

Vzdělání:  Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno (1970 - 1975), doktorát 1979

Jazykové znalosti:  němčina, angličtina, ruština, slovenština

 

Advokátní koncipient 1975 -1979. Advokátem nepřetržitě od dubna 1979 doposud.

 

V prosinci 1989 zvolen předsedou Krajského sdružení advokátů Jihomoravského kraje.  Současně vykonával funkci likvidátora tzv. socialistické advokacie a připravoval  privatizaci advokacie, která byla završena přijetím zákona o advokacii č. 128/1990 Sb., který se stal  účinným  k 1.7.1990.

 

Od 1.7.1990 členem České advokátní komory (ČAK) a byl zakladatelem společné advokátní kanceláře Bulinský, Mach & Machourek se sídlem v Brně. V letech 1993-1996 člen představenstva České advokátní komory.

 

Byl členem vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno od roku 1990 až do roku 2015. Je členem představenstva Regionální hospodářské komory Brno při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR.

 

Od 1997 je zapsán na listině rozhodců stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR.

 

Od roku 2006 je zapsán na listině rozhodců ADR.eu dle Nařízení (EC) č. 733/2002 a 874/2004 při Rozhodčím soudu při HK ČR a AK ČR.

 

Byl členem redakční rady časopisu Právní fórum, vydavatelství Wolters Kluwer (ASPI).

 

V roce 2009 byl zapsán jako rozhodce na listinu rozhodců Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno.

 

Dne 18.3.2010 byl jmenován do funkce Honorárního konzula Estonské republiky, se sídlem Honorárního konzulátu pod adresou advokátní kanceláře.

 

Zahraniční praxe

V roce 1991 pobyt v USA na 9-ti měsíční pracovní stáži, Washington D.C. v advokátní kanceláři Arent, Fox, Kintner, Plotkin & Kahn na pozici visiting lawyer.

 

Publikace

Lederer / Bulinský „Unternehmen in der CSFR“, Manz Verlag Vídeň, 1993

Mgr. Michal Vávra

Datum narození:  16. 6. 1974

Vzdělání:  Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1997), Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (1998) - obor německý jazyk

Jazykové znalosti:  němčina, angličtina

 

Advokátní koncipient od 1.9.1997 do 31.10.2000, od 1.11.2000 advokát.

 

Soudní tlumočník a překladatel německého a českého jazyka od února 2000.

 

Vede pobočku advokátní kanceláře ve Vídni a úzce spolupracuje s advokátní kanceláří PALLAS Rechtsanwälte, se sídlem ve Vídni (www.pallas.at).

 

Publikační činnost v rakouském právnickém časopisu Eastlex, v Bulettinu advokacie a na webu www.pravniprostor.cz.

 

Spolumoderátor na Karlovarských právnických dnech (2011, 2013, 2014-2019) (www.kjt.cz).
Od podzimu 2016 členem představenstva.

 

Moderátor konference Právní prostor 2014-2019 (www.kongrespravniprostor.cz).

 

Moderátor konference Právo ve veřejné správě 2014-2019 (www.pvvs.cz).

 

Executive member v rámci VDA International (www.Verband-Deutscher-Anwaelte.de).

 

Školí pro RHK Brno, OHK Hodonín a další subjekty. Přednáší na právnických konferencích - Anwaltsforum, KJT, Právní prostor atd.

 

Vyučuje na Právnické fakultě v Brně a Olomouci rakouské právo.

NÁŠ TÝM

Pod vedením partnerů zpracovává advokátní kancelář na vysoké profesionální úrovni jednotlivá zadání klientů v týmu mladých, erudovaných a dále se průběžně vzdělávajících právníků, kteří pracují ve skupinách podle odbornosti a své specializace. Všichni právníci kanceláře ovládají minimálně jeden světový jazyk na takové úrovni, že v něm mohou poskytovat právní pomoc. Právníky skvěle podporuje kvalifikovaný sekretariát.

 

Mgr. Bc. Veronika Tauchenová - spolupracující advokátka

Mgr. David Peprla-Goldberger – advokátní koncipient

Zdeněk Vystrčil – praktikant

Vojtěch Skoumal – praktikant

Kateřina Jelínková - sekretariát, recepce

Martina Coufalová - sekretariát

SPECIALIZACE

Svěřenské fondy

Naše advokátní kancelář zajišťuje pro klienty komplexní právní poradenství v oblasti svěřenských fondů, spočívající jak v samotném založení svěřenského fondu a jeho následné administraci, tak ve veškeré další související konzultační a poradenské činnosti týkající se svěřenských fondů.

 

Co je to svěřenský fond?

Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity, který vyčlenil zakladatel ze svého výlučného majetku a předal jej do správy svěřenskému správci. Takto vyčleněný majetek přestává být ve vlastnictví toho, kdo svěřenský fond založil či toho, kdo do něj majetek vložil, ale stává se majetkem anonymním (tzv. nezávislým vlastnictvím). Během existence svěřenského fondu tak vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává svěřenský správce, jehož úkolem je řádná správa tohoto majetku.

 

Podstatou svěřenského fondu je správa majetku správcem vykonávaná k dosažení účelu svěřenského fondu.

 

Za jakým účelem lze založit svěřenský fond?

Svěřenský fond lze založit za různým účelem, ať už veřejně prospěšným či ryze soukromým.

 

Lze jej zejména využít jako:

 • nástroj k ochraně rodinného či obchodního majetku  (např. ochrana rodinného majetku v případě rozvětvené rodiny, před nežádoucími dědici, za účelem zajištění nástupnictví v podnikání aj.)

 • k bezpečnému a stabilnímu strukturování budoucího předávání majetku v rodině atd.

 

Co dělat v případě, když chcete založit svěřenský fond?

Předně je nezbytné si s námi sjednat osobní schůzku, na které Vám detailně vysvětlíme podmínky založení svěřenského fondu a společně s Vámi zjistíme, zda a jaký svěřenský fond je pro Vás vhodný a účelný.  Následně, pokud se dohodneme na založení svěřenského fondu, připravíme pro Vás zakládací dokumentaci. Po našem vzájemném odsouhlasení takové zakládací dokumentace s Vámi pak dohodneme termín u notářky, která o založení fondu učiní notářský zápis a následně jej zapíše do rejstříku svěřenských fondu. Okamžikem zápisu do rejstříku svěřenských fondů, vzniká svěřenský fond.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Advokátní kancelář Bulinský & Vávra, advokátní kancelář, s.r.o. je prostřednictvím spolupráce s advokáty sdruženými v EUROJURIS INTERNATIONAL (nadnárodní síť středně velkých advokátních kanceláří, která spojuje advokáty z více než čtyřiceti zemí světa, jejímž členem byla advokátní kancelář několik let, viz www.eurojuris.net), schopna zajistit poskytnutí právní pomoci v zahraničí, kdy cena a kvalita právní pomoci je garantována pravidly EUROJURIS INTERNATIONAL.

 

Advokátní kancelář je členem svazu německých advokátů pod názvem VERBAND DEUTSCHER ANWÄLTE e.V. (www.Verband-Deutscher-Anwaelte.de), kde Mgr. Vávra vykonává funkci Executive member v rámci VDA International.

 

Vedle spolupráce s advokáty sdruženými ve shora uvedených mezinárodních sdruženích vyřizují partneři kanceláře klientské záležitosti v zahraničí s lokálními advokáty, se kterými spolupracují na základě dlouholetých pracovních i osobních kontaktů.

POBOČKA VÍDEŇ

Od března 2013 má advokátní kancelář pobočku ve Vídni, kterou vede Mgr. Vávra. V této pobočce poskytuje Mgr. Vávra právní služby 1x za 14 dní nebo podle potřeby častěji českým subjektům, které potřebují právní pomoc v Rakousku (zde pak úzce spolupracuje s AK coop-recht a pallas) resp. rakouským klientům hledajícím právní pomoc v ČR. Hlavním sídlem a těžištěm činnosti Mgr. Vávry však nadále zůstává Brno.

 

Pobočka nabízí právní pomoc českým subjektům v Rakousku, a to od vymáhání pohledávek (podávání návrhů na vydání evropského platebního rozkazu, exekučních návrhů, přihlášek pohledávek do insolvence), přes zakládání obchodních společností a organizačních složek českých obchodních korporací v Rakousku, zastupování účastníků v civilním řízení, zastupování poškozených v trestním řízení a obhajobu v trestním řízení před rakouskými soudy, vypracovávání či připomínkování kupních smluv na nemovitosti a dalších smluv podle rakouského práva, až po speciální problematiku vysílání zaměstnanců apod.

 

 

Více o činnosti Mgr. Vávry jako evropského usazeného advokáta viz

www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rozhovor-michal-vavra-evropsky-usazeny-advokat.

 

Kontaktní údaje:

HABSBURGERGASSE 3/20

1010 WIEN · ÖSTERREICH

TEL: + 43 (1) 586 15 21, FAX: + 43 (1) 587 42 06

E-mail: vavra@bumama.cz

KONTAKTY

Bulinský & Vávra,

advokátní kancelář, s.r.o.

 

Sídlo:

Jana Nečase 1343/29

Žabovřesky

616 00 Brno

Česká republika

 

GPS:

49.2077981N

16.5717281E

 

IČ: 041 98 506

DIČ: CZ041 98 506

Bulinský & Vávra, advokátní kancelář, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 88738.

 

Telefon:   +420 542 215 109

Telefon: +420 542 219 678

Fax: +420 542 214 482

E-mail:  bumama@bumama.cz

 

Partneři

JUDr. Vladimír Bulinský

bulinsky@bumama.cz
ID datové schránky: wsgdk74

 

Mgr. Michal Vávra

vavra@bumama.cz  
ID datové schránky: y9hdk57

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že se Klient domnívá, že jeho práva byla postupem advokátní kanceláře porušena, může se v zájmu mimosoudního řešení sporu se svou stížností obrátit na advokátní kancelář prostřednictvím e-mailové adresy  bumama@bumama.cz. Klient, který je spotřebitelem, je rovněž oprávněn obrátit se na státní orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v případě vztahů advokátů a jejich klientů Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, nebo její pobočka v Brně, se sídlem nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno. Veškeré informace týkající se řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České advokátní komory jsou dostupné na jejích internetových stránkách www.cak.cz.